algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle in het bestelorder vermelde producten en diensten. De toepassing van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen vermeld op het bestelorder, zullen de bepalingen vermeld op het bestelorder steeds prevaleren.

2. Bestelling
Door de ondertekening of aanvaarding van huidig bestelorder sluit de opdrachtgever op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst met Hummingbirds bv, met maatschappelijke zetel in de Jan Van Eyckstraat 2, 8510 Marke ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Ondernemingsnummer 0684.696.967. De toepassing van artikel 1794 B.W. wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Hummingbirds bv behoudt zich steeds het recht voor om over te gaan tot annulatie van de bestelling of van een deel ervan, om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek of deze van haar partners.

Hummingbirds bv behoudt zich tevens het recht voor om, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan haar recht om volledige betaling van de bestelling te vorderen, bij niet volledige betaling van facturen op de vervaldag of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, de bestelling of een deel ervan niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. Hummingbirds bv behoudt zich steeds het recht voor een voorafgaande betaling van de bestelling of een deel ervan te vorderen. M.a.w. bij bv niet betaling kan Hummingbirds bvba toch het volledig resterend bedrag van de overeenkomst vorderen, ook van de producten of diensten die nog niet of slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd.
Hummingbirds bv kan, te allen tijde en om welke reden ook, een nieuw contractnummer toekennen aan de bestaande overeenkomst, de bestaande overeenkomst per besteld product opsplitsen in verschillende afzonderlijke overeenkomsten of de bestaande overeenkomst met andere overeenkomsten samenvoegen, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de verbintenissen van de partijen. Indien na het afsluiten van een (initiële) overeenkomst een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de in de initiële overeenkomst bestelde producten wordt afgesloten, zal de nieuwe overeenkomst de initiële overeenkomst vervangen voor de in de nieuwe overeenkomst vermelde producten. De nieuwe overeenkomst doet evenwel geen afbreuk aan de initiële overeenkomst met betrekking tot de producten die niet in de nieuwe overeenkomst zijn opgenomen.

De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met dezen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.

3. Prijzen
Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Hummingbirds bv zich het recht voorbehoudt om de prijs van de bestelde producten en diensten, per periode en per product, eenzijdig te verhogen ten beloop van maximum 4% voor de offline producten (drukwerk) en maximum 12% voor de elektronische producten en diensten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. Indien bepaalde producten of diensten niet meer geleverd kunnen worden en indien de opdrachtgever daardoor overschakelt naar een ander product of dienst, behoudt Hummingbirds bv zich het recht voor om de prijs eenzijdig te verhogen met maximaal 30%. Indien Hummingbirds bv de prijzen voor de betrokken producten of diensten uitzonderlijk met meer dan de bovenvermelde percentages wenst te verhogen, zal zij de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever deze uitzonderlijke prijsverhoging niet wenst te aanvaarden, kan hij gedurende 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de schriftelijke mededeling ervan, de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen.

4. Wijzigingen
De opdrachtgever dient ieder verzoek tot inhoudelijke wijziging van de bestelde producten of diensten schriftelijk aan Hummingbirds bv over te maken. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de lopende overeenkomst. Indien wijzigingen financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is Hummingbirds bv gerechtigd om de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. Hummingbirds bv zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.

5. Aanvang en Duur
Behoudens indien het bestelorder uitdrukkelijk een andere aanvangsdatum bepaalt, neemt de overeenkomst met Hummingbirds BVBA inzake online media een aanvang op de datum waarop de betreffende producten en diensten online worden geplaatst. De opdrachtgever ontvangt in dit verband een bevestiging van Hummingbirds BVBA.

6. Verlenging en Opzegging
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het bestelorder, wordt een overeenkomst na afloop van de initiële termijn, omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, behoudens schriftelijke opzegging van een deel of het geheel van de overeenkomst uiterlijk 30 kalenderdagen vóór het einde van de initiële termijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het bestelorder kan de opdrachtgever, na afloop van de initiële termijn, de overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen met inachtname van een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging werd gegeven. Hummingbirds bv heeft daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: (a) bij faillissement van de opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, (b) indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, (c) bij elke wanprestatie of niet-naleving door de opdrachtgever van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een aangetekende ingebrekestelling met een regularisatietermijn van vijftien (15) kalenderdagen en (d) in geval van overmacht, indien de overeenkomst niet langer correct kan worden uitgevoerd.

7. Uitvoering Overeenkomst
De opdrachtgever aanvaardt dat Hummingbirds bv voor de uitvoering van de overeenkomst derden kan inschakelen.
De partijen erkennen uitdrukkelijk dat Hummingbirds bv en haar partners uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijven. De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens of opmerkingen niet tijdig aan Hummingbirds bv zijn verstrekt, heeft Hummingbirds bv het recht om, zonder verder bericht aan de opdrachtgever: (i) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel (ii) over te gaan tot de realisatie van de bestelling aan de hand van de elementen in haar bezit. De opdrachtgever loopt in dat geval het risico dat de bestelling slechts opgenomen wordt voor een periode korter dan de contractueel overeengekomen periode, zonder dat dit de opeisbaarheid van de factuur op de overeengekomen datum beïnvloedt. Hummingbirds bv kan er echter tevens voor opteren om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat een schadevergoeding door Hummingbirds bv verschuldigd is, te beëindigen. In dat geval zal de opdrachtgever Hummingbirds bv vergoeden voor de reeds gemaakte kosten.

Voor offline drukwerk zal de opdrachtgever één enkele drukproef bekomen. De opdrachtgever zal binnen de gestelde termijn de gewenste wijzigingen op de drukproef schriftelijk en op hetzelfde document meedelen aan Hummingbirds bv. Afschriften van inlassingen kunnen niet gewijzigd worden. Hummingbirds bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in kleur of formaat welke, om technische redenen, tussen de weergave van het aangeboden ontwerp en deze van de uiteindelijke advertentie kunnen voorkomen. Voor webdesign en online advertenties ontvangt de opdrachtgever een e-mail met een voorbeeld. Tenzij de opdrachtgever binnen de 5 daaropvolgende werkdagen zijn opmerkingen aan Hummingbirds bv bezorgt, wordt hij geacht akkoord te gaan met het ontvangen ontwerp. Indien een bij Hummingbirds bv bestelde Video dient te worden opgenomen, zal de opnameploeg, die in onderaanneming voor Hummingbirds bv werkt, zich slechts éénmaal aanbieden op één door de opdrachtgever opgegeven locatie. De opdrachtgever dient persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd te zijn tijdens de opname. De verantwoordelijke voor de planning van de opnameploeg zal de opdrachtgever contacteren teneinde een afspraak (datum en uur) voor de opname vast te leggen, afspraak welke steeds zal bepaald worden op de meest efficiënte wijze in functie van het aantal locaties dat op een bepaalde dag door de opnameploeg dient bezocht te worden. De opname of fotoreportage zal steeds plaatsvinden op weekdagen, tussen 8 uur en 18 uur, uitgezonderd feestdagen. Indien, om welke reden ook, direct of indirect te wijten aan de opdrachtgever, de opname niet kan worden gerealiseerd of indien de opdrachtgever de afspraak voor de opname minder dan 48 uren ervoor annuleert, zal de opdrachtgever toch gehouden zijn om het volledige gefactureerde bedrag voor de Video te voldoen. Een ontwerp van de video zal ter goedkeuring door de opdrachtgever online geplaatst worden. Indien de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen op het ontwerp formuleert binnen een termijn van 5 daaropvolgende werkdagen nadat Hummingbirds bv hem op de hoogte gesteld heeft van het feit dat het ontwerp online geplaatst is, zal hij verondersteld worden het ontwerp aanvaard te hebben. Hummingbirds bv behoudt zich het recht voor om te allen tijde zelf nodige of nuttige wijzigingen aan te brengen aan door haar ontwikkelde producten.

8. Specificaties en Plaatsing Advertenties
De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de specificaties eigen aan de verschillende inlassingen, diensten en producten aangeboden door Hummingbirds bv.

9. Vrijwaring
De opdrachtgever zal Hummingbirds bv zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot de door de opdrachtgever bestelde producten of diensten van Hummingbirds bv, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten en elke eis met betrekking tot goederen verkocht door de opdrachtgever via een internetsite ontwikkeld door Hummingbirds bv. De opdrachtgever vrijwaart Hummingbirds bv voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan Hummingbirds bv bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.

10. Facturatie & betaling
De facturatie geschiedt in overeenstemming met de bepalingen vermeld op het bestelorder. Voor Het verschuldigde bedrag is binnen de 14 dagen te betalen. Hummingbirds bv behoudt zich evenwel steeds het recht voor om zowel het tijdstip als de frequentie van de facturatie te wijzigen. Opmerkingen op de factuur moeten binnen de 10 dagen na verzending per aangetekend schrijven overgemaakt worden op straffe van nietigheid.

In geval van laattijdige betaling zal, zonder enige verdere ingebrekestelling, van rechtswege zowel een verwijlinterest van 1 % per maand als een vaste administratieve kost van 12,50 EUR verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 100 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten. Hummingbirds bv behoudt zich het recht voor om betalingen bij voorrang aan te rekenen op eerder onbetaald gebleven facturen. In geen geval mogen vertegenwoordigers betalingen in speciën ontvangen. In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is.

Indien de opdrachtgever meent een vordering tegen Hummingbirds bv te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.

11. Intellectuele eigendom
Deze overeenkomst leidt niet tot overdracht van eigendom of intellectueel eigendom tussen partijen. Elke partij behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de know-how, tools, solftwareprogramma’s en toebehoren, bekend gemaakt of ontwikkeld.

Het is verboden de kennis, tools, softwareprogramma’s en toebehoren aan derden te verkopen of te verpanden, zonder toestemming van de andere partij.

12. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is zowel ten aanzien van de website (zie bestelorder) als ten aanzien van derden verantwoordelijk voor de inhoud, alsook de oorsprong van de teksten, muziek, foto’s en video’s. De uitvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele inbreuken die op de website (zie bestelorder) zouden voordoen op de intellectuele eigendomsrechten alsook overige rechten van derden.

De uitvoerder kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de daadwerkelijke vindbaarheid en toegankelijkheid van de website. De uitvoerder biedt geen enkele garantie voor wat betreft de hosting van de leverancier.

De uitvoerder gaat ter zake geen resultaatsverbintenis aan en verbindt zich louter tot een middelenverbintenis. Het niet voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever-adverteerder over de vindbaarheid van website kan geenszins enige aanleiding geven tot het stopzetten of verbreken van de overeenkomst dienaangaande, noch kan het aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten laste van de uitvoerder.

De uitvoerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor acties zoals het wijzigen van de omvang, structuur, inhoud van de website (zie bestelorder).

De uitvoerder kan louter aansprakelijk gesteld worden voor een grove fout waarbij enige mogelijke vergoeding zich beperkt tot de directe schade maximaal te begroten op het factuurbedrag van het laatste jaar. Deze vergoeding is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Schade waarvoor de uitvoerder op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de opdrachtgever deze binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan meedeelt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder had kunnen melden.

De uitvoerder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de ontvangen mailinglijsten om direct mailing campagnes uit te voeren voor de opdrachtgever. M.a.w. de opdrachtgever moet zorgen dat de mailinglijsten voldoen aan de GDPR wetgeving. Ook voor het bellen van afspraken is Hummingbirds bvba niet verantwoordelijk voor eventuele schending van de privacy. De verkregen mail adressen en telefoonnummers van klanten / prospecten van de opdrachtgever zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Deze moeten dus de GDPR wetgeving respecteren.

Indien de opdrachtgever een E-commerce module gekocht heeft voor de website, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de producten, en de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetsbepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument en de verkoop op afstand.

Hummingbirds bv kan niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever indien er door een technisch of ander probleem met de E-commerce module tijdelijk geen bestellingen kunnen worden geplaatst.

De uitvoerder kan geenszins gehouden worden tot de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip, doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie – of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
Noch bij eigen hosting via Combell, noch bij hosting van de opdrachtgever, kan Hummingbirds bvba aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of onderscheppen van persoonsgegevens.

Indien Hummingbirds bvba de hosting van de site verzorgt via Combell, voorzien wij een basis SSL certificaat. Indien de opdrachtgever een eigen certificaat wenst te plaatsen i.p.v. het basis certificaat, gebeurt dit op kosten van de opdrachtgever.

De uitvoerder is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan; technische storingen, elektriciteitsstoringen, uitputting van de voorraad van een leverancier, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden, hacking.

Alle schade, zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse, die zou kunnen voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van de website (zie bestelorder) door de opdrachtgever zal door de uitvoerder integraal kunnen worden teruggevorderd van de opdrachtgever-adverteerder.

Onder geen enkel beding kan de uitvoerder hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

13. Plaats van tot stand koming overeenkomst – Bevoegde rechtbank – Toepasselijk Recht
Deze overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de maatschappelijke zetel van de uitvoerder, tenzij anders vermeld.

Elk geschil in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zal worden beslecht door de partijen in minnelijk overleg. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn om van de geschillen kennis te geven.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Maak een afspraak

Interesse om jouw onderneming (digitaal) op de kaart te zetten?
Wees welkom bij Hummingbirds!

Solliciteer nu!

Gewenst
Laad je cv en motivatiebrief op:

  Solliciteer nu!

  Algemene Voorwaarden
  Laad je cv en motivatiebrief op:
   Voorwaarden*

   Let's grow together